فصل هفدهم:

این فصل مراسم بریدن مو و گرفتن ناخن را بیان می دارد و اینکه ناخن و مو های چیده شده را باید در محل خاصی قرار دهد.

فصل هجدهم:

فرد روحانی در مراسم دینی چه وظایفی دارد و بیان می دارد پیشوایانی که پیش از فراگرفتن اوستاهای بایسته و روش صحیح انجام فرایض دینی به برگزاری مراسم می پردازند، فریبکارند. بند پانزدهم اهمیت پرورش خروس در خانه برای آگاه شدن از اوقات شب و روز و ساعتهای معین برای فرایض دینی و دنیوی را می نماید. بند چهل مربوط به گناه ادرار کردن بصورت ایستاده می باشد و بند چهل و شش غسل احتلام (جنابت) و بند پنجاه و چهار گناه سدره پوش نشدن فرد زرتشتی بعد از رسیدن به سن پانزده سالگی است. بند شصت و دو گناه ازدواج با غیر همکیش و فرد غیر زرتشتی را بیان می کند. و بند شصت و شش گناه هم خوابگی با زن دشتان را تعیین میکند.

فصل نوزدهم:

ماجرای جنگ زرتشت با اهریمن و دیو ها در این فصل آمده است و راه پیروزی زرتشت را کلام ایزدی می نامد.

فصل بیستم:

طبیب و راه مبارزه او با بیماری بیان می کند ، و استفاده ای که از گیاه برای درمان دردها است.
در بند سه انواع بیماری بقرار زیر نام برده میشود :

1- تفنو . تب . 2- سارنه . سردرد . 3- سارس تپه . تب نوبه . مالاریا . 4- اژی واکه . مارگزیدگی . 5- استه ایریه . استخوان درد . روماتیسم و سیاتیک . 6- مهرکه . مرگش . طاعون . 7- داژو . سوختگی . 8- پیسه . پیسی . برص . جرب . 9- پامن . کچلی . گری . 10- وزمنواسته .

و این مطلب را که کلام ایزدی برای رفع بیماری ها هست را چندین مرتبه تکرار می کند ، همانطور که در فصل های قبل هم بیان کرده بود.

فصل بیست و یک:

گاو و ابر و باد را مورد ستایش قرار می دهد و نیایش و درود پروردگار چون زمین و آب و باد و باران و شفق و شام و دریا و ستارگان و خورشید میباشد. بند پنج خطاب به مردان و زنان است که هنگام طلوع خورشید بپاخیزند و خانه خود را پاک و پاکیزه کنند و به کار روزانه و وظایف ممکن خود بپردازند تا سالم و تندرست و نیرومند شوند و صاحب فرزندان خوب بسیار گردند و در پایان بهشت را بدین وسیله برای خود فراهم سازند.

فصل بیست و دو:

در آخرین فصل مکالمه اهورا مزدا با کلام ایزدی را بیان می دارد.
در این فصل مانند فصل اول عقیده ثنویت و زروانیگری نویسندگان وندیداد بخوبی نمایان است و هورمزد و اهریمن که از عقاید اصولی پیروان آن دین بود بخوبی آشکار میشود و روشن میگردد که پیش از ظهور اشوزرتشت آن عقیده برجا بود و تا اواخر سلسله ساسانی باقی ماند.


ادامه مباحث ایشان ان شاالله در جلسه بعد مطرح می شود .
طبقه بندی: استاد هادی، 
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
ادامه بحث وندیداد:

فصل دهم:

کلام ایزدی را وسیله مبارزه با دیو بیان می کند که این کلام شامل نیایش ها و دعاهای لازم است که شخص غسل گیرنده باید پس از غسل با دستهای برافراشته دوبار یا سه بار یا جهار بار تکرار نماید و جالب آن است که همه این نیایش ها منتخب آیات گوناگون یسناست و در ادامه چند نمونه از این کلامها بیان می شود.

فصل یازدهم:

در این فصل نام و نشان چند دیو را بیان می کند و راه برانداختن این دیوها از خانه ، آب ،آتش ،گاو، بدن مرد پارسا و از زن و مرد و از ستاره ، خورشید را کلام ایزدی ذکر می کند. و این دعا برای تقدیس این اماکن از دیو ها و اهریمن می باشد.

فصل دوازدهم:

مدت قانونی سوگ و عزا در مرگ خویشان را بیان می کند و این مدت برای فرد پارسا و گنهاکار فرق می کند. بطور خلاصه مدت احترام و گرامی داشت روان در گذشته هر یک از افراد خانواده بقرار زیر تعیین میشود و آن را بنام مدت خانه نشینی یا توقف در خانه و بازدید نکردن از اشخاص میخواند:
1- برای پدر یا مادر شصت روز. 2- برای پسر یا دختر سی روز. 3- برای برادر یا خواهر سی روز.

فصل سیزدهم:

این فصل را می توان فصل سگان نامید. چون موارد مانند کیفر قاتل انواع سگ و فردی که برای سگ غذای بد آماده کند را بیان می کند و اهورا مزدا ،سگ را وسیله ای برای مقابله با دیو آفریده است.

فصل چهاردهم:

کیفر تازیانه برای فردی است که سگ آبی را به قتل رساند.(اینکه چرا اسم سگ آبی آمده مشخص نیست ولی موبد شهرزادی بیان می دارد که این نوع سگ در قناتها وجود داشته است.)
در ادامه وسیله هایی که برای روشن کردن آتش در معبد و برای انجام مراسم دینی استفاده می شود را بیان می کند.

در بند پانزدهم این فصل بیان می کند که تنها جهازیه ای که هر دختر باید به خانه شوهر ببرد گوشواره ایست که بر گوش دارد.

فصل پانزدهم:

جرمی وجود دارد به نام پشوتن و این از بزرگترین گناهان می باشد و توبه و کفاره ندارد ، این فصل اقسام آنرا بیان می کند:

1- کسی که یک فرد زرتشتی را عمدا به قبول دین یا مشرب دیگری وادار سازد.
2- کسی که سگ پاسبان گله یا ایل یا محله ای را بقصد دزدی زخمی کند.
3- کسی که سگ حامله ای را بزند یا بترساند بطوریکه سبب سقط جنین او گردد.
4- کسی که سگ را به چاه یا دره یا نهر آب پرت کند و سبب قتل او گردد.
5- مردی که با زن دشتان هم خوابگی کند.
6- مردی که با زن حامله هم خوابگی کند و سبب سقط جنین او گردد.
7- مردی که دختر باکره را بفریبد.
8- زن فریب خورده حامله ای که رضایت به سقط جنین خود دهد.
9- کسی که دختر یا زن خود را وادار به سقط جنین کند.
10 پزشک یا زنی که وسیله سقط جنین زنی را فراهم سازد یا خود آن عمل را انجام دهد.

و در ادامه گناه فردی که از نگهداری سگ آبستن خودداری کند را ذکر کرده است.

فصل شانزدهم:

این فصل هم مربوط به زن دشتان(حائض) می باشد و کارهایی که بر عهده خانواده و دیگران است را بیان می کند. طریقه تطهیر او، شستشو با ادرار گاو و آب می باشد و اولین خوراک او گومز می باشد که ترکیب ادرار گاو و خاکستر می باشد


ادامه مباحث ایشان ان شاالله در جلسه بعد مطرح می شود .
طبقه بندی: استاد هادی، 
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
ادامه بحث وندیداد:

فصل هفتم:

دیو دروج به شکل مگس خشمناک به جسد مرده انسان حمله می کند و در بدن انسان و فرد می ماند تا وقتی که دید سگ بر او بی افتد. وقتی کسی گوشت آدم یا لاشه سگ را بخورد ، کیفر اعدام برایش می باشد.

نسبت به اینکه در دین زرتشت و طبق کتاب وندیداد نباید زمین آلوده شود ولی در این فصل بیان می دارد که باید زمین را بوسیله خون و منی و مدفوع و آنچه از دهان خارج می شود آلوده و در زمین قرار دهد.

اگر فردی مرده را آب یا آتش منتقل کند و آنها را آلوده کند این فرد اهل دوزخ است و راه تطهیر ندارد.
در ادامه ارزش کار روحانی در معالجه بیماری را بیان می کند.

در آخر مطلبی در مورد زنان می باشد که اگر زنی کودک مرده بدنیا آورد ابتدا از دیگران باید جدا شود و اولین خوراک او مخلوط ادرار گاو با خاکستر می باشد.

فصل هشتم:

مراسمی که برای حمل جسد مرده از خانه به طرف دخمه را بیان می کند. وسیله تطهیر را شستشو با ادرار گاو و گوسفند بیان می دارد و اینکه در مسیر بردن جنازه به دخمه باید سگ زرد یا سفید باشد چون دیو دروج از سگ فرار می کند.

در بخش بعدی این فصل بیان می دارد که با قبول کردن دین مزدا گناهان بخشیده می شود.

در بخش دیگر سوراخهای در زمین را محل سکونت دیوان و اهریمنان می داند. و خواندن کلام ایزدی موجب فرار کردن دیوان می شود.

در آخر این فصل دو مطلب را بیان می دارد که فردی که مرده را طبخ کند کیفر اعدام دارد ، و اینکه فردی که آتش را به آتشگاه ببرد پاداش دارد.

فصل نهم:

طریقه مراسم تطهیر را بیان می کند و برای فرد روحانی اجرتی را بیان می کند. این مراسم که برای هر فرد زرتشتی بود برشنوم نه شبه نام داشت که فرد باید نه شب و با حالت خاص این مراسم را انجام می داد و در ابتدا و در پایان هر سه شب نیز باید خوراکی از ترکیب ادرار گاو و خاکستر را می خورد و این مکان باید از آب و انسان و گیاه جدا باشد. و چون متصدی این کار فرد روحانی بود فلذا اجرتی هم برای فرد روحانی داده می شد.

حال اگر فردی بی آنکه از مقررات تطهیر آگاه باشد مراسم تطهیر را انجام داد چون به این مقررات آشنایی نداشته ، جزای اعدام دارد.


ادامه مباحث ایشان ان شاالله در جلسه بعد مطرح می شود .
طبقه بندی: استاد هادی، 
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
موضوع : بررسی کتاب وندیداد

چنانکه گذشت، این کتاب دارای ۲۲ فصل است.

در این جلسه به تشریح بیشتر فصول آن پرداخته شد.

فصل اول: کشور های ایران را بیان می کند نسبت به منطقه ای که آن کتاب در آن جا منتشر شده است.
کشور هایی که در این فصل برای ایران ذکر می شود تماما در قسمت شرق ایران واقع است و تنها کشوری که در سمت غرب از این کشور ها و در مرکز ایران قرار دارد شهر ری است. و ایران ویج نامی است که برای این کشورها بیان می دارد.

فصل دوم : ملاقات اهورا مزدا و جمشید
که در این کتاب اهورا مزدا اولین پادشاه و فردی که قبل از زرتشت با او سخن گفته را جمشید می نامد. و جمشید را اولین پادشاه ایران زمین بان می کند.

فصل سوم: در مورد اهمیت درختکاری و زراعت که هر فردی در زمینی زراعت کند موجب خرسندی زمین می شود و در این فصل رتبه بندی زمنیها را از حیث خوشبختی بیان می کند و همچنین زمینی که اندوه و غم دارد را هم بیان می دارد.
احکام اعدام برای فردی که مرده از انسان را بتنهایی حمل کند.
فردی که جنازه انسان یا لاشه سگ را در زمین دفن کند و دو سال بگذرد بی آنکه جسد را از زمین بیرون آورد جریمه یا کفاره وی بی توبه است و جریمه و کیفر و تطهیر ندارد.

فصل چهارم : اقسام عهد و پیمان و کیفر تخلف از انجام عهد و پیمان و اقسام جرایم را بیان می نماید چون بحث عهد و پیمان در دین زرتشت اهمیت بسزایی دارد و بخاطر همین شکستن عهد وپیمان هم کیفر زیادی دارد.
در ادامه بحث در مورد روزه است که در این کتاب نخوردن روا نیست و فرد سیر از گرسنه اشرفیت دارد.

فصل پنجم : آب و آتش کشنده نیستند و کشندگی آنها با ورود دیو مرگ است که اصل در آب و آتش این است که اهوره ای می باشد ولی با ورود دیو آن اهریمنی می شود و موجبات خفه شدن فرد و سوختن فرد را فراهم می سازد. نفوذ دیو دروج در فرد مرده و این نفوذ این دیو باعث می شود که فرد آلوده و ناپاک بشود.
وقتی زنی بعد از اینکه وضع حمل کرد ، این باعث ناپاک شدن فرد می شود و برای پاک شدن باید آداب تطهیر را بجا آورد.(ادرار گاو و ...)

فصل ششم: کیفر تازیانه برای زراعت کننده در زمین آلوده به مرده قبل از یک سال و همچنین تازیانه برای فرد فردی که زمین را بجسد مرده آلوده کند .
در ادامه طریقه از بین بردن جنازه که باید آنرا در ارتفاعات قرار دارد تا طعمه درندگان شود و بعد از خورده شدن و باقی ماندن استخوان ها آنها را در استودان قرار دهند، بیان شد!


ادامه مباحث ایشان ان شاالله در جلسه بعد مطرح می شود .
طبقه بندی: استاد هادی، 
برچسب ها: تازیانه، شلاق، وضع حمل، آب و آتش، دیو مرگ، لاشه سگ، جریمه، اهورا مزدا، جمشید،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
موضوع : کتابهای دین زرتشت

کتابهای دین زرتشت عبارتند از : یسنا ، یشتها ، خرده اوستا ، ویسپرد ، وندیداد

وندیداد :

این کتاب دارای 22 فصل است.

خلاصه مباحث و فصول:

فصل اول: کشور های ایران را بیان می کند نسبت به منطقهای که آن کتاب در آن جا منتشر شده است.
فصل دوم : ملاقات اهورا مزدا و جمشید
فصل سوم: در مورد اهمیت درختکاری و زراعت ، احکام اعدام برای فردی که مرده را بتنهایی حمل کند.
فصل چهارم : اقسام عهد و پیمان و کیفر تخلف از انجام عهد و پیمان و اقسام جرایم
فصل پنجم : آب و آتش کشنده نیستند و کشندگی آنها با ورود دیو مرگ است. نفوذ دیو دروج در فرد مرده
فصل ششم: تازیانه برای زراعت کننده در زمین آلوده به مرده قبل از یک سال
فصل هفتم : حمله دیو دروج به شکل مگس خشمناک در جسد مرده انسان ، اعدام برای خورنده بدن انسان مرده ، احکام زنی که بچه مرده می زاید.
فصل هشتم: مراسم حمل جسد مرده به دخمه ، ادرار گاو وسیله تطهیر است ، حضور سگ سفید و زرد در راه عبور جنازه ، قبول دین مزدا موجب بخشایش گناهان می باشد.
فصل نهم: مراسم تطهیر ، اجرت فرد روحانی در تطهیر ، اعدام برای فردی که بدون اطلاع از احکام تطهیر ، این عمل را انجام دهد.
فصل دهم: مبارزه با دیو با کلام ایزدی
فصل یازدهم: نام و نشان چند دیو، راه براندازی این دیوها
فصل دوازدهم: مدت قانونی سوگ در مرگ خویشان
فصل سیزدهم: کیفر قاتل سگ پوزه دراز و دیگر سگها
فصل چهاردهم : کیفر فردی که سگ آبی را بکشد.
فصل پانزدهم: اقسام جرم ها ، کیفر سقط جنین ، کیفر عدم نگهداری سگ آبستن
فصل شانزدهم : احکام زن دشتان (حایض)
فصل هفدهم: مراسم بریدن مو و گرفتن ناخن
فصل هجدهم: وظایف فرد روحانی در مراسم دینی ، بانگ خروس
فصل نوزدهم: جنگ زرتشت با اهریمن و دیگر دیوها ، پیروزی زرتشت
فصل بیستم: طریقه مبارزه طبیب با بیماری ، کلام ایزدی برای دفع بیماری
فصل بیست و یکم : ستایش گاو ، ابر و باد
فصل بیست و دوم : مکالمه اهورا مزدا با کلام ایزدی


ادامه مباحث ایشان ان شاالله در جلسه بعد مطرح می شود .
طبقه بندی: استاد هادی، 
برچسب ها: کتابهای دین زرتشت، یسنا، یشتها، خرده اوستا، ویسپرد، وندیداد، ستایش گاو، کیفر فردی که سگ آبی را بکشد،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
  • تعداد کل صفحات : 2  صفحات :
  • 1  
  • 2  
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic